EN INFORMASJON TIL NABOER

 

oversikt

 

 

 

 

 

Recticel AS på Åndalsnes tar arbeidet med sikkerhet

alvorlig,både med hensyn til egne ansatte

og de som bor og ferdes i våre omgivelser

 

Formålet med denne informasjonsfolderen er å orientere

våre naboer om vår virksomhet med vekt på sikkerhet.

 

 

 

 

Recticel logo

 

 

 

 

 

 

Bedriften utvikler og

produserer skumplast

for det norske møbel

og madrassmarkedet i

moderne lokaler på

12 000 m3.  

 

Recticel AS

sysselsetter 40

mennesker på

Åndalsnes

 

Et av hovedråstoffene

som Recticel AS

bruker under

framstillingen av

skumplast er:

Toluendiisosyanat

og dette råstoffet er

klassifisert som

Meget Giftigdette

gjør at vi er underlagt storulykkforskriften

§6.

Dette er en forskrift

som gjelder for

landbasert virksomhet

hvor det arbeides med

giftige eller på annen

måte farlige kjemikalier

over en definert

mengdegrense.

Bedriften får derfor

revisjon hvert år og må

dokumentere skriftlig

ovenfor myndighetene

den sikkerheten og beredskapen som bedriften har.                

produksjonslokale

Generelt.

På Recticel AS håndterer vi kjemikalier som ved et uhell kan representere en fare for bedriftens ansatte, derfor har vi foretatt risikoanalyse på alle kjemikalier og alle uheldige omstendigheter som vi mener kan forekomme. Dette for at vi skal være best mulig rustet hvis et uhell skulle inntreffe. 

 blokklager

 

 

Større brann eller lekkasje.

En større brann eller lekkasje i tankanlegget hvor vi oppbevarer Toluendiisocyanat kan få store

konsekvenser for fabrikkområdet og de nærliggende områder. Det vil si at, i tilfelle en storbrann

skulle utvikle seg, må også de nærliggende områdene evakueres på grunn av avgasser.

Sannsynligheten for at en større brann skal kunne få så store konsekvenser er derimot liten.

 

Bedriften er industrivern pliktig og har felles industrivern med Wonderland AS.

Industrivern personellet vil bistå det lokale brannvesen og andre instanser ved en ulykke.

Det lokale brannvesen er kjent med våre rutiner og lokaler.

 

Industrivernpersonellet har øvelse på ulykker i henhold til myndighetenes krav.

I tilegg er bedriften fullsprinklet. vi har direkte brannvarslig til varslingssentralen med overvåket

linje(altel) bedriften har også video overvåket område og avtale med Securitas

Bedriften har oppsamlingskummer rundt de største kjemikalietankene 

 

 

 tankrom

 

Risiko

Risiko består av to faktorer: Konsekvens av en hendelse og Sannsynligheten for at den skal inntreffe.

For de gassutslipp som kan berøre mennesker ved en storbrann kan konsekvensen være full

evakuering, men sannsynligheten for at et slikt tilfelle skal inntreffe er vurdert som svært liten.

 

skummaskinskummaskin2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transport av farlig gods.

 

All transport av Toluendiisosyanat foregår med bil og eller tog med containertank.

De største kvanta er da 23 Tonn.

 

Rauma kommunes varslingsrutiner

 

Selv om det er lite sannsynlig at en ulykke skal inntreffe er Rauma kommune godt

forberedt både på mannskapssiden og utstyrssiden for å trygge hverdagen for

kommunens innbyggere.

 

Skulle det mot formodning, oppstå en farlig situasjon, vil dette bli varslet gjennom

kommunens varslings rutiner

 

produksjonslokale2

 

Ytterligere informasjon.

Ytterligere opplysninger kan innhentes, ved kontakt til

vårt sentralbord som vil sette dere over til rette vedkommende.

 

Recticel AS

               Øran Øst

6300 Åndalsnes

Tlf: 71 22 78 80

Fax: 71 22 78 81